2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

2022-2023. évi beiskolázási tájékoztató

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium

Tájékoztató letöltése word formátumban

Az intézmény adatai

Neve:              József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium

Címe:               2200 Monor, Ady Endre út 12-14.

Telefon:           (29)-412-230 – titkárság

                        (29)-412-428 – porta

Fax:                 (29)-412-615

E-mail:             jag@mjag.hu

Honlap:           www.mjag.hu

OM azonosítója: 032562

A telephely kódja: 001

A tanulmányi területek azonosítószáma (tagozatkódja)

0001 – négyosztályos gimnáziumi oktatás (humán és reál orientáció)

0003 – hatosztályos gimnáziumi oktatás

0004 – nyelvi előkészítő osztály, angol csoport

0005 – nyelvi előkészítő osztály, német csoport

0006 – gazdasági orientáció – négyosztályos gimnáziumi oktatás.

70 évvel ezelőtt, 1951-ben indult a középiskolai oktatás Monoron. Ez a 70 év érlelte iskolánk profilját, színvonalát és hagyományait. Diákjaink közül sokan nagy magaslatokba jutottak pályájukon. Már harmincnégy régi diákunknak adhattuk át a „JAG-falva Díszpolgára” kitüntetést.

A 7. és a 9. évfolyamra felvehető tanulók maximális létszáma

0001 – négyosztályos gimnáziumi oktatás                                        (2 osztály)       68 fő

0003 – hatosztályos gimnáziumi oktatás                                           (1 osztály)       34 fő

0004 – nyelvi előkészítő osztály, angol csoport                                (1 csoport)      18 fő

0005 – nyelvi előkészítő osztály, német csoport                               (1 csoport)      12 fő

0006 – gazdasági orientáció négyosztályos gimnáziumi oktatás      (1 osztály)       34 fő

Felvételi vizsgák, felvételi eljárás

A 2022/2023-as tanévre a tanulók felvételét az általános iskolai tanulmányi eredmény és a központilag kiadott egységes, kompetencia-alapú írásbeli felvételi vizsga határozza meg.

Iskolánk az általános tantervű képzésre kiadott felvételi feladatsorokat alkalmazza.

Az általános tantervű középiskolába jelentkező tanulóknak – függetlenül attól, hogy hány ilyen középiskolába jelentkeztek – csak egyszer, egy helyen kell az írásbeli vizsgán részt venni.

A dolgozatokat központi útmutató szerint, egységesen meghatározott pontszámok alapján értékeljük. Az elért eredményekről a tanulók hivatalos értesítést kapnak. Az így kapott értékelés minden középiskolában érvényes.

A tanuló választhatja meg azt a középiskolát, ahol a felvételi dolgozatát megírja. Különösen célszerű a felvételi vizsga helyszínéül azt a középiskolát választani, ahová a tanuló elsősorban kíván jelentkezni. Elképzelhető ugyanis, hogy más intézményekben a kialakuló túlterhelés miatt, a dolgozat megíratása akadályokba ütközhet.

A felvételi vizsgára az erre rendszeresített nyomtatványon külön kell jelentkezni.

A felvételi vizsgán a sajátos nevelési igényű tanulóknak a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§ (5) bekezdése alapján biztosítjuk az esélyegyenlőséget.

A sajátos nevelési igény igazolására a vizsgára való jelentkezéskor csatolni kell

  • a kérvényt, amelyben a szülő kéri, hogy a felvételi vizsgán milyen külön eljárást igényel a tanuló,
  • valamint a szakértői bizottság véleményét.

A 2021/2022-es tanévre a felvételi vizsgák után, az elért eredmények ismeretében kell jelentkezni a választott középiskolába. Erre a célra külön jelentkezési lap áll rendelkezésre. Ahány középiskolába jelentkezik a tanuló, annyi jelentkezési lapot kell kitöltenie.

A felvételi eljárás lényegében azonos a hagyományos négy-, ötévfolyamos középiskolák, illetve a hatévfolyamos gimnáziumok esetében is.

A központi felvételi vizsga tantárgyai: anyanyelv és matematika.

A felvételi eljárással kapcsolatos fontosabb teendők, dátumok, időpontok, események

A középiskolai felvételi eljárás fontosabb eseményei Időpontok, határidők
Felvételi tájékoztatók az általános iskolákban és a középiskola honlapján. 2021. októberétől
A középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés a TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPON 2021. december 3-ig
A középiskolák központi írásbeli vizsgája (minden oktatási típusban) 2022. január 22. 10 óra
Központi pótló írásbeli felvételi vizsga a középiskolába jelentkezőknek 2022. január 27. 14 óra
Az írásbeli felvételi vizsga eredményének megküldése a vizsgát tett tanulóknak 2022. február 7.
A továbbtanulási jelentkezési lapok elküldése a választott középiskolákba és a Győri Felvételi Központba 2022. február 18.
Kiértesítés a középiskolai felvételről 2022. április 29-ig

 

Amennyiben a járványügyi helyzet engedi: Ingyenes felvételi előkészítés az előző évek anyanyelvi és matematika felvételi dolgozataiból. Kérjük, hogy a részvételi szándékot a felvételi vizsgára való jelentkezési lapra írják rá. 2022. január 7. és 14. 14:15 – kb. 16:00-ig

Részletes ismertetés

Négyévfolyamos Gimnázium

Az oktatás célja:

  • a középfokú végzettség megszerzése és a sikeres érettségi vizsga,
  • felkészítés az egyetemi, főiskolai tanulmányokra,
  • felkészítés a szakmai képzésre.

A célok eléréséért az iskola a következőket teszi:

A továbbtanulás biztosítása érdekében a tanulók érdeklődésüknek megfelelően

humán vagy reál osztályba kerülnek.

Itt az irányultságnak megfelelő tantárgyakat (magyar, történelem, matematika, fizika, biológia, idegen nyelvek) kiemelt fontossággal kezelik. Ezt a kiscsoportos foglalkozások, a szabad órakeret célirányos felhasználása és a 11. évfolyamtól kezdődő fakultáció (kötelezően választható) foglalkozás (heti 4 óra) biztosítja. A továbbtanulásra való felkészülést egyetemi előkészítők tartásával segítjük.

A számítástechnika alapjaival az első években minden tanuló megismerkedik. A számítástechnika oktatásához két szaktanterem áll rendelkezésre 42 számítógéppel.

Nyelvi előkészítő osztály

A nyelvi előkészítő osztályban legalább heti 13 órában, két csoportban német illetve angol nyelvet, heti 5 órában második idegen nyelvet (francia, angol, olasz vagy orosz nyelv – legfeljebb három csoport, ahol a minimális csoportlétszámnak meg kell lenni), a fennmaradó órákban informatikát, magyart, matematikát, történelmet és testnevelést tanítunk. A nyelvi előkészítő osztályra normál négyosztályos gimnáziumi képzés épül, ahol végig magas óraszámban tanulják a nyelveket. A képzési idő ebben az osztályban 5 év. Jellemző, hogy a tanulók a 11. évfolyam végén idegen nyelvből előrehozott érettségi vizsgát tesznek, illetve megszerzik a középfokú nyelvvizsgát.

 

Hatosztályos gimnázium

Iskolánk több mint húsz éve indít hatosztályos gimnáziumi osztályokat is, elsősorban a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóknak. Ezen osztályok oktatásának alapvető célja a felsőoktatásban való továbbtanulás. A felvételi követelmények szigorúak.

A hatosztályos gimnáziumi oktatásban tanuló diákokra és szüleikre az átlagosnál nagyobb teher hárul (külön tankönyvek, magas tanulmányi osztályteljesítmény, stb.).

 

Gazdasági orientációs Gimnáziumi képzés

A közgazdasági képzés hagyományát folytatja ez a képzési típus. Az első két évben a tanulók a közismereti tárgyak mellett, a szabad órakeretben gazdasági alapozó tárgyakat tanulnak. A 11. és 12. évfolyamon lehetőség nyílik a vállalkozási és a közgazdasági ismeretek bővítésére. A tantárgyak követelményeinek teljesítéséhez a Helyi tantervben a kötelezően választható órák terhére többletórákat biztosítunk. A továbbtanulásra való felkészülést egyetemi előkészítők tartásával segítjük.

A nyelvválasztásról, nyelvtanulásról

A gimnáziumi osztályokban a tanulók két idegen nyelvet tanulnak. Az általános iskolában tanult angol vagy a német nyelv mellett az intézmény lehetőségeit figyelembe véve a tanulók második nyelvként az

angol, német, olasz, orosz, vagy francia nyelvet

tanulják. Igyekszünk a kéréseket figyelembe venni, de a második idegen nyelvekre történt besorolást az intézmény végzi.

Szakköri formában lehetőség van latin nyelvet is tanulni.

Az idegen nyelv választásánál a tanulók igényeit, a tanulmányi eredményüket, az eddigi idegen nyelvi ismereteiket vesszük figyelembe, továbbá, hogy a jelentkezések alapján hogyan tudjuk a csoportokat megszervezni. A tanuló egyik (általában az első) idegen nyelv választására irányuló kérését lehetőség szerint teljesítjük.

Iskolánk az idegen nyelv tanulását ezen túl is fontos feladatnak tartja. Az érettségi vizsgára való felkészülési időszakban emelt szintű nyelvoktatást szervez, továbbá az órákon kívüli nyelvtanítás módszereit is szorgalmazza, mint pl.: szakkör, nyelvvizsga-előkészítők, külföldi utak, kapcsolatok. Ennek eredményeként sok diákunk tett már középfokú nyelvvizsgát és jó néhányan felsőfokút is.

 

Felvételi követelmények

Minden hozzánk jelentkező tanulótól központi általános tematikájú írásbeli felvételi vizsgát kérünk (lásd a felvételi vizsgáknál leírtakat).

A felvételi sorrendet kialakító pontszámban az általános iskolai és a felvételi eredmény 50-50% súllyal szerepel minden képzési formánál.

Azonos felvételi pontszám esetén előnyt élvez az a tanuló, aki a felvételi vizsgán jobb eredményt ért el. Amennyiben még ez is azonos, a matematikai felvételi vizsgán jobb eredményt elért tanuló kerül előrébb a felvételi rangsorban. Ezen túli rendkívüli esetben a tanulók meghallgatása után a felvételi bizottság dönt.

A hozott pontszámot a hatosztályos gimnáziumi képzésnél a tanuló 5. évfolyam végén és a 6. félévkor elért tanulmányi eredménye alapján, a többinél a 7. évfolyam végén és a 8. félévkor kapott osztályzataiból állapítjuk meg.

Az intézményünkbe történő jelentkezés a fenntartó által kiadott körlevél határidőinek betartásával és az ott leírt módon történik.

Az érdeklődőknek nyílt napokat tartunk, amelyre szívélyesen meghívjuk a tanulókat, tanáraikat és szüleiket.

A nyílt napok időpontjai

a monori tanulóknak:                    2021. november 25. csütörtök         14-16 óra,

a környékbeli tanulóknak:             2021. november 26. péntek             14-16 óra.

A jelenlegi helyzetben a hatályos rendelkezések ezt a lehetőséget felülírhatják. Tisztelettel kérjük a Honlapunkat figyeljék, ott tájékoztatjuk Önöket az esetleges változásokról.

Egyéb lehetőségek

Gyakorlati oktatás

A középiskolai végzettség megszerzését célul kitűző tanulóknak a gyakorlati tárgyak tanulása jelenthet többletlehetőséget az iskola elvégzése után.

Az oktatott gyakorlati tárgyak:           gépírás, szövegszerkesztés,

                                                            számítógép-kezelés.

Diákélet, sport

A 70 év alatt több mint 90 diák volt OKTV helyezett. Az érintett tantárgyak földrajz, biológia, magyar, történelem, statisztika, könyvvitel, elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan, idegen nyelv, matematika, fizika, rajz, média, művészettörténelem, kémia. Földrajzból hat alkalommal monori diák végzett az első helyen. A 2019/2020-as tanítási évbe magyar irodalom OKTV-n első, 2018/2019-ben történelemből harmadik helyeztt lett tanítványunk.

A továbbtanulási eredményeket tekintve, a minisztériumi értékelés szerint, az ország középiskoláinak első harmadában vagyunk. A kompetencia-méréseken nyújtott teljesítményünk minden képzési típusunknál az országos átlag felett van.

Fiú kosárlabda csapatunk a 2008-as Diákolimpián országos 1. helyezést ért el, 2010-ben ezüstérmesek lettek.

A tanulóifjúság sportolási igényeit a tömegsport foglalkozások és a versenysport elégíti ki.

Sportkörünk kínálata

Versenysport:              leány és fiú kosárlabda (középiskolai országos színvonal)

                                    leány és fiú atlétika

Tömegsport:                röplabda

                                    labdarúgás

                                    természetjárás

                                    önvédelem

néptánc

mindennapi testnevelés

A nyári időszakban rendszeres táborozások, külföldi kirándulások, cserekapcsolatok, szaktáborok (Németország, Olaszország, Nagy-Britannia, Ausztria, Erdély) teszik tartalmassá a vakációt.

A téli időszak különlegessége az évenként megszervezett sítábor.

Osztályaink évente 2-3 napos tanulmányi kiránduláson vesznek részt az éves munkaterv szerint.

Sikeres nemzetközi pályázatok következtében tanulóink több esetben végeztek közös munkát olasz, francia, német és belga diákokkal. A pályázati munka (tanulmány írása, filmkészítés, táncos bemutatkozás, konferenciák …) során minden résztvevő országba eljutottak a pályázatot nyert tanulók.

Színházlátogatásra félévenként biztosítunk lehetőséget.

Iskolánkban színvonalas diákönkormányzati élet folyik. A diákönkormányzat rendszeres munkájával, rendezvényeivel, érdekvédelmi feladatainak ellátásával elérte, hogy megyei szinten is elismert legyen. Tavasszal a diákönkormányzati nap keretén belül érdekes, szórakoztató programokat szerveznek.

Minden tanulni vágyó diákot szeretettel várunk az iskolánkba!

Monor, 2021. október 5.

Balatoniné Sárosi Márta

intézményvezető