2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

A Közalkalmazotti Tanács feladata és jogköre

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

A közalkalmazotti tanács feladatának ellátása érdekében jogosult tájékoztatást kérni és az ok megjelölésével tárgyalást kezdeményezni, amelyet a munkáltató nem utasíthat el.

A munkáltató félévente tájékoztatja a közalkalmazotti tanácsot

 • a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről,
 • a munkabérek/illetmények változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről,
 • a munkáltatónál foglalkoztatott közalkalmazottak számáról és munkakörük megnevezéséről.

A munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a közalkalmazotti tanácsot a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.

A közalkalmazotti tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről a közalkalmazottakat. 

Együttdöntési jog

A munkáltató és a közalkalmazotti tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében. 

A munkáltató véleménykérési kötelezettsége

A munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri a közalkalmazotti tanács véleményét a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről.

E rendelkezés alkalmazásában munkáltatói intézkedésnek minősül különösen

 • a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása,
 • termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése,
 • a közalkalmazottra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme,
 • a közalkalmazott ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása,
 • az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés,
 • az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása,
 • a képzéssel összefüggő tervek,
 • a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele,
 • az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete,
 • a munkarend meghatározása,
 • a munka díjazása elveinek meghatározása,
 • a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés,
 • az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés,
 • a családi élet és a munkatevékenység összehangolása,
 • munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés.

Munkáltató személyében bekövetkező változás

A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb a változást megelőzően tizenöt nappal tájékoztatja a közalkalmazotti tanácsot a változás

 • időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,
 • okáról,
 • a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről.

A fent meghatározott időpontban az átadó és az átvevő munkáltató – megállapodás megkötése érdekében – tárgyalást kezdeményez a közalkalmazotti tanáccsal a közalkalmazottakat érintő tervezett intézkedésekről.

A tárgyalásnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, eszközére és e következmények enyhítését célzó eszközökre.

Az átadó és az átvevő munkáltató akkor is teljesíti a tájékoztatási és tárgyalási kötelezettségét, ha a munkáltató személyében bekövetkező változást megalapozó döntést a munkáltatót ellenőrző szervezet vagy személy hozta meg. A munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy tájékoztatási és tárgyalási kötelezettségét azért nem teljesítette, mert az ellenőrző szervezet vagy személy a döntéséről a munkáltató tájékoztatását elmulasztotta. 

Tartózkodás a sztrájktól

A közalkalmazotti tanács a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartásra köteles, sztrájkot nem szervezhet, a sztrájkot nem támogathatja, és nem akadályozhatja. A közalkalmazotti tanács sztrájkban részt vevő tagjának megbízatása a sztrájk idejére szünetel. 

Közalkalmazotti képviselő

A közalkalmazotti képviselőre a közalkalmazotti tanácsra, illetve a közalkalmazotti tanács tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A munkajogi védelmet illetően a közalkalmazotti tanácsot megillető jogosultságot a közalkalmazottak közössége gyakorolja. 

A közalkalmazotti szabályzat

A közalkalmazotti tanács a Kjt.-ben meghatározott jogai körében a munkáltatóval együttesen megalkotja a közalkalmazotti szabályzatot. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdések a közalkalmazotti szabályzatban állapíthatók meg.

A közalkalmazotti szabályzat határozott időre, de legfeljebb a közalkalmazotti tanács megbízatásának tartamára köthető.

A közalkalmazotti szabályzat három hónapos felmondási idővel felmondható.

A közalkalmazotti szabályzat megszűnik a közalkalmazotti tanács megszűnésével.

A közalkalmazotti szabályzat

 • az Mt. 233. §-ban (tájékoztatás és konzultáció fogalma),
 • a 236. § (4) bekezdésében (önálló telephely fogalma),
 • a 238-249. §-ban (választás szabályai),
 • a 252-255. §-ban (közalkalmazotti tanács megszűnése, tag megbízatása megszűnésének egyes szabályai),
 • a 259. §-ban (működés egyes szabályai),
 • a 261. §-ban (munkajogi védelem),
 • a 266-268. §-ban (közalkalmazotti megállapodás) foglaltaktól nem térhet el.

A közalkalmazotti szabályzat a 262-265. §-ban foglaltakat (közalkalmazotti tanács jogai) nem korlátozhatja.