2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Diákönkormányzat

Az Iskolai Diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) elsődleges célja a demokratikus működési viszonyok elsajátítása és a közéleti felelősségre történő nevelés. A DÖK legmagasabb tájékoztató fóruma a diákközgyűlés, amely nyilvános. A diákközgyűlésen az intézmény bármely tanulója megteheti közérdekű javaslatait, elmondhatja véleményét.

1. Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét az Iskolai (Intézményi) Diákbizottság (továbbiakban IDB) látja el. 12 Hitelt érdemlő: olyan irat, amelynek jogszerűségéről és valódiságáról az osztályfőnök meggyőződött. 12 13

2. Az osztályokban osztály-diákbizottság (továbbiakban ODB) szervezhető.

• Az ODB titkárát (osztálytitkár) és tetszőleges számú tagját az osztály választja.

• Az ODB tagjai (az osztálytitkár vagy távollétében az osztályt képviselő tanuló) tartják a kapcsolatot az IDB-vel.

3. Az IDB tagjai • Az IDB-nek legfeljebb 9 tagja lehet. • Az IDB-ből távozó tagok helyére az új tagokat az IDB tovább működő és távozó tagjai választják meg. • Azok a tanulók választhatók meg, akik betöltötték a 12. életévüket, akiknek a választást megelőző év végi tanulmányi eredménye elérte vagy meghaladta az iskolai átlagot. • Hivatalos ügyekben az IDB elnök képviseli az IDB-t. • Az IDB elnököt az IDB a saját tagjai közül választja.

4. A DÖK működését az intézményvezető által megbízott pedagógus segíti.

5. A DÖK kötelessége, hogy • ellássa a tanulók érdekképviseletét; • évente egyszer megszervezze az „igazlátó délutánt”, amikor a tanulók szervezett formában véleményt mondhatnak tanáraikról és az iskolai munkáról, javaslatot tehetnek az intézmény tevékenységével kapcsolatban; • megvalósítsa a DÖK által vállalt feladatokat.

6. A DÖK-nek javaslattevő és véleményezési joga van az intézmény tevékenységével kapcsolatban és a tanulók legalább 30 %-át érintő alapvető kérdésekben.

7. A DÖK-nek véleményezési joga van a következő esetekben oly módon, hogy ellenvélemény esetén részletes, szakszerű indoklással alátámasztott módosító javaslatot terjeszt elő: • az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a diákönkormányzatra és a diákközösségekre vonatkozó rendelkezéseinek elfogadásakor és módosításakor; • a Házirend elfogadásakor és módosításakor; • a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor;

8. A DÖK döntési joggal rendelkezik • a Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásában; • a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásában; • hatáskörei gyakorlásában; • egy tanítás nélküli munkanap programjának lebonyolításában; • tájékoztatási rendszerének létrehozásában, működtetésében, annak felelős szerkesztőjének és munkatársainak megbízásában.

9. A DÖK képviseli a tanulókat az őket érintő hivatalos ügyekben, tartja a kapcsolatot az iskolavezetés és a nevelőtestület, valamint a tanulók között, és elvégzi az éves munkatervben megjelenő, rájuk vonatkozó feladatokat. (Házirend)