2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Összefoglaló

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium

2200 Monor, Ady Endre út 12-14.                                    Tel: 06-29-412-230, Fax: 06-29-412-615

E-mail: jag@mjag.hu                     OM: 032562                        Honlap: www.mjag.hu

Digitális kompetencia fejlesztése

Hosszú évek óta alapvető feladatunknak tartjuk, hogy Monor város és a környező települések fiataljainak megfelelő, széles skálájú, színvonalas középfokú oktatást biztosítsunk a lehetőségeinknek és az elvárásoknak megfelelően. A diákokról való gondoskodást barátságos, derűs, ösztönző légkörben végezzük.

A középiskolai évek (a serdülőkor élményei) alapvető hatással vannak a személyiség kialakulására. Ezért különösen fontos az iskola által közvetített értékrend. Alapvető kérdés az is, hogy az iskola hogyan tudja művelni az értelmet, az akarati, és az érzelmi életet a jövő generációjában. Manapság, a XXI. század elején különös fontosságú kérdés ez.

A kompetenciát ( Nagy József nyomán) olyan – ismereteket, készségeket, képességeket, személyiségjegyeket és attitűdöket tartalmazó – komplex rendszernek tekinthetjük, amely képessé, kompetenssé teszi birtoklóját arra, hogy különböző helyzetekben, összetett, életszerű feladatok megoldásában eredményesen, hatékonyan cselekedjék.

A digitális kompetencia az informális társadalmi technológiák (ITT) alkalmazásának képessége a – a munka, a szabadidő a kommunikáció területén.

Intézményünk mindig a környezet igényeihez, elvárásaihoz igazította képzési formáit és mindig nyitott volt az innovációra. A diákok hatékony képzése, a digitális technológiai tudás átadása kiemelt feladatunk.

A digitális kompetencia fejlesztése a technikai, alkalmazói, kommunikációs készségek fejlesztésén alapul, amelyek lehetővé teszik az informatikai eszközök használatát, az információhoz való hozzáférést és annak célszerű hasznosítását, az elektronikus kommunikáció alkalmazását, a digitális tartalmak elérését, az online közösségi kapcsolatok kiépítését.

Ezért célunk a következő öt terület fejlesztése:

 • Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása;
 • Digitális, internet alapú kommunikáció;
 • Digitális tartalmak létrehozatala
 • Problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás;
 • IKT biztonság.


A kitűzött célok megvalósítását a tantárgyi oktatásnak együttesen kell megoldania, kihasználva a tantárgyi sajátosságokat.

A célok megvalósulásáért eddig a következőket tettük:

 • A digitális tudás átadásához az infrastruktúra megfelelő. A Wifi hálózat kiépített, a szükséges eszközpark azonban folyamatos bővítésre, megújulásra szorul.
 • A továbbiakban tanítványaink saját mobil eszközeinek bevonása is szolgálhatja a digitális kompetencia elvárásainak való megfelelést.
 • A tantestület nagyobb része részt vett különböző online és kontakt képzéseken, amelyek az IKT kompetencia növekedését szolgálták. Ezeknek, és a belső motivációnak köszönhetően az iskola pedagógusai a digitális kompetenciák terén többségükben jól felkészültek.
 • A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges a közvetett célcsoportok, a szülők és a tanulók tájékoztatása. Ezt rendszeresen a KRÉTÁ-n keresztül meg is tesszük. Szükséges továbbá a szakmai kapcsolatok fenntartása, illetve bővítése a tankerület többi intézményével, a jó gyakorlatok megismerése, illetve az intézmény elért eredményeink bemutatása, továbbadása is. Több intézménnyel jó kapcsolatot ápolunk, ha szükséges akkor kölcsönösen segítjük egymást – pedagógusok áttanítása, informatikai szakember segítségnyújtása stb.
 • A 2019-es év novemberében a tankerület szakmai napját is felhasználtuk arra, hogy az általunk megismert és jónak ítélt módszereket megosszuk  tanártársainkkal. 2020. márciusában a szolnoki POK felkérésére egy tudásmegosztást segítő sorozatban vettünk volna részt, de ez a kialakult vírus helyzet miatt elmaradt. Ez év novemberében az elmarad VEKOP szakmai nap pótlásának keretében szintén igyekeztünk ismereteinket átadni, ill. mások tudásával bővíteni.
 • Olyan előadásokon, képzéseken is szép számmal vettek részt pedagógusaink, amely a megváltozott környezetben, a bizonytalan gyerekek támogatására adott segítséget. Megnőtt az olyan képzések iránti érdeklődés, ahol a „furi” gyerekek problémái állnak a középpontban. Sajnos egyre több az olyan diák, akit nem lehet az eddig jól bevált módszerekkel segíteni. Ezért is szükségesek az irányú képzések.
 • A kétszeri távoktatás nagy mértékben felgyorsította a folyamatot. A rendelkezésre álló, nem mindig megfelelő eszközök segítségével, igen aktív tudásmegosztás alakult ki a tantestületben, ill. a munkaközösségekben. A tavaszi időszak sok tapasztalatot hozott. Kiderült, hogy diákjaink egy kis része semmilyen digitális eszközzel nem rendelkezik, vagy nincs a gépén semmilyen office rendszer. A közös munkához ezt is meg kell oldani.
 • A munkaközösségek igyekeznek egységes értékrendet kidolgozni. A diákok rendszeres munkára szorítása, a becsületes, tisztességes munka értékének elismerése  fontos a gyerekek nevelésében. Az online órák tartása, a digitális eszközök használata az órákon szükségessé tesz, hogy a játékszabályokat módosítsuk és ezt a gyerekekkel tisztázzuk. Ez tantárgyanként más és más lehet, hiszen más az egyes órákon a digitális anyag használatának a módja, a lehetőségek.A kitűzött célok megvalósítását a tantárgyi oktatásnak együttesen kell megoldania, kihasználva a tantárgyi sajátosságokat.
 • A digitális térben kevésbé jártas kollégákat belső képzéssel segítik a munkaközösség tagjai. De minden pedagógusról elmondhatom, hogy nagyon szívesen osztják meg egymással jól alkalmazható anyagokat, platformokat, tapasztalataikat. A munkaközösségeken belül egyre bővül az egymással megosztott jó gyakorlatok száma. Egyre többen a tanítási órákon rendszeresen élnek saját készítésű, illetve interneten elérhető digitális tananyagok használatával.
 • A tanév megkezdésekor már tudatosan készültünk az újabb távoktatás előkészítésére.
 • Szerettük volna egységes platformot kialakítani, minden diákunkhoz az office 365-öt eljuttatni. Az, hogy két és fél hónap alatt nem sikerült, nem rajtunk múlt. ( Nem állt rendelkezésünkre az intézmény méretéhez szükséges mennyiségű belépési kód, és nem sikerült ezt november 11-ig bővíttetni.)
 • Így a jól bevált utakat használtuk. Ezt is egységesítve.
 • Az okos város program is hozzájárul az eszközparkunk fejlődéséhez. A  pályázat keretében kapott digitális tábla számunkra nagy élmény volt, mert ez volt az első ilyen tábla az intézményben. Ahogy a használatában némi jártasságra szert tettünk kis csoportokban megindult a képzés a tábla használatához. Természetesen az első lépések arról szóltak hogy egymást tanítgattuk. Ma már egyre több pedagógus érez rá a tábla nyújtotta lehetőségekre, és szeretné az óráján hasznosítani. Ehhez jelent nagy segítséget az újabb táblák megjelenése iskolánkban.
 • A KRÉTA nyújtotta kollaborációs térnek nagyon megörültünk, de igen gyorsan feladtuk a használatát. A diákjaink nagyobbik része csak telefonon éri el ezt az oldalt, és ahhoz, hogy működjön annyi alkalmazást kell letölteni, hogy a telefonok ezt nem bírták. ( A diákok jelentős része nem a legújabb modellekkel és kapacitásokkal rendelkeznek.)

A diákok és pedagógusok is töretlen lelkesedéssel igyekeznek az új módszerekhez az új formát is megtalálni. Minden lehetőséget igyekszünk megragadni a további fejlődéshez, ill. minden segítséget szívesen és örömmel fogadunk.

Monor, 2020.12.07.

                                                                                         Nimmerfróhné Bihari Katalin