2200 Monor, Ady Endre u. 12-14.
29/412-428
jag@mjag.hu

Szabadon választható tantárgyak

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium – 2021/2022

  1. A szabadon választható tantárgyak

A szabadon választott tantárgyat (röviden fakultáció vagy fakt.) a 11. és a 12. évfolyamon heti 4 (2+2) órában választhatják a tanulók.[1]

Egy tanulónak két különböző szabadon választott tantárgyat kell választania.[2]

Tantárgyismertetők

Egy tanulónak két különböző szabadon választott tantárgyat kell választania.[2]

A szabadon választott tantárgyakat emelt és középszinten hirdetjük meg. A tanulók az igényüknek és továbbtanulási szándékuknak megfelelően döntik el, hogy – a felkínált lehetőségekből – milyen tantárgyakat és milyen szinten szeretnének tanulni.

Az emelt szintű felkészítést megnövelt tananyag és az emelt szintű követelmény jellemzi. Lehetőséget biztosít a sikeres emelt szintű érettségi vizsga letételére valamint a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülésre.

A 11. és 12. évfolyamon az érettségi vizsgára és a felsőoktatási tanulmányokra is fel kell készülni. Ezért már a 10. évfolyamon érdemes eldönteni, hogy két év múlva milyen szakirányban szeretne továbbtanulni a tanuló. Az elképzeléseknek megfelelően érdemes e szak(ok) érettségi pontjait adó tantárgyaiból fakultációra jelentkezni.

Figyelem!

Az érettségi vizsga szintjének választása független attól, hogy előtte járt-e az illető fakultációra, illetve milyen szintre készült két évig az adott tantárgyból. Ugyanakkor egyértelműen versenyelőnyt jelent a(z emelt szintű) szabadon választott tantárgy tanulása.

A tantárgyakat tanító pedagógusokat – az intézmény lehetőségein belül – a tanulók választhatják.

A szabadon választható tantárgyat a tanuló 1 tanévre választja.

Ha a tanulót kérelmére felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig köteles azon részt venni. A szabadon választott tantárgyat az értékelés, minősítés, mulasztás és a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.

Ha a szabadon választott tantárgyat az adott évfolyamon már nem tanulja a tanuló (pl. földrajz, kémia stb.), akkor a tantárgyat félévkor és év végén a szaktanár önállóan, ha az alapórához kapcsolódik (pl. biológia, magyar, nyelvek, történelem stb.), akkor az alapórával együttesen értékeli. A matematika emelt fakultációt a szaktanár heti 5 órában az alapórával együtt tartja és értékeli.

A szabadon választott órákat sávokba (első sáv, második sáv) rendezzük. Az egy sávban lévő órák azonos időben vannak (a 2020/21-es tanévben pl. a 11. évfolyam az 1. sáv hétfő 2. és szerda 4., a 2. sáv hétfő 6. és szerda 1.óra), ezért egy sávból csak egy tantárgy választható.

Törekszünk arra, hogy a leggyakoribb tantárgy-párok (pl. magyar-történelem, matematika-fizika, biológia-kémia) együtt választhatók legyenek, ezért az egyiket az első, a másikat a második sávban hirdetjük meg.

Egy fakultációs csoportot csak minimum 8 jelentkező esetén lehet elindítani.[3]

Iskolánkban minden olyan tantárgyakból hirdetünk szabadon választható tantárgyat, amelyekre az elmúlt években jelentkeztek a tanulóink és iskolánkban érettségi vizsgát lehet tenni.

Aki még nem tudta eldönteni a továbbtanulásának irányát, annak olyan tantárgyat javaslunk, amely segíti az érettségire való felkészülést, illetve a gyakorlati életben hasznosítható, praktikus ismereteket közvetítenek.

Az iskolánk által meghirdetett szabadon választható tantárgyak a következők[4]:

Szabadon választható tantárgy: I. forduló 2021/22. tanév

NévOsztályAláírás
1. sáv2. sáv
sorszám tantárgy szint sorszám tantárgy szint
1. Magyar E 1. Történelem E
2. Magyar K 2. Történelem K
3. Matematika E 3. Magyar K
4. Matematika K 4. Angol E
5. Angol E 5. Angol K
6. Angol K 6. Német E
7. Biológia E 7. Francia K
8. Biológia K 8. Olasz K
9. Földrajz K 9. Orosz K
10. Testnevelés K 10. Biológia E
11. Rajz K 11. Biológia K
12. Ének K 12. Kémia E
13. Életvitel K 13. Fizika E
14. Média K 14. Informatika K
15. Gazd. ismeretek (1. sáv) 15. Gazd. ismeretek (2. sáv) K
  1. A szabadon választható tantárgyak választásásával, a választási eljárással kapcsolatos tudnivalók[5]

A szabadon választható tantárgyak választása két fordulós.

Kizárólag azoknak a tanulóknak, akiknek a 2. fordulóban a választása érvénytelen, beiktattunk egy 3. fordulót is, ugyanis számukra is kötelező a „faktválasztás”.

A jelentkezés minden fordulóban írásban online űrlap kitöltésével történik.

Az 1. fordulóban történik az előzetes jelentkezés (igények felmérése).

Az iskola által kiadott (nyomtatványon) űrlapon meghirdetett szabadon választható tárgyakból kell kiválasztani a két különböző fakultációs tárgyat.

A választás önkéntes.

Egy tantárgycsoportból csak egy tantárgyat lehet választani.

Lehetőség van arra, hogy a tanulók megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni (Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust.)

Amennyiben valamely szabadon választható tantárgyból 8 fő alatt volt a jelentkezés, a tárgy a második fordulóban már nem kerül meghirdetésre.[6]

Az első fordulót minden tanév márciusában bonyolítjuk le. Leadási határidő március 12.

A 2. fordulóban az intézmény által kiadott (nyomtatványon) űrlapon kell megjelölni a választott tantárgyakat és a felkészülési szintet. A nyomtatványon már jelöljük a szabadon választható tantárgyakat tartó – az első fordulóban a többség által jelölt – tanárokat is.

Ebben a fordulóban véglegesítjük a szabadon választható tantárgy választását.

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik.

Nem kötelező (de célszerű) a 2. fordulóban az 1. fordulóban megjelölt tantárgypárosítást újra megjelölni!

Azok a szabadon választható tantárgyak, amelyekre a 2. fordulóban kevesebb, mint 8 fő jelentkezett, nem indulnak el.

A második fordulót minden tanév áprilisában bonyolítjuk le. Leadási határidő április 26.

A 3. forduló csak azokra a diákokra vonatkozik, akik olyan tantárgyat jelöltek meg a 2. fordulóban, amelyre nem volt elegendő jelentkező. Nekik ebben a fordulóban az előző fordulóban meghozott döntésüket módosítaniuk kell. Az új választást a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik.

Határidő: minden tanév május 20. A határidő jogvesztő!

  1. A jelentkezés módosítása, a fakultációváltás

Egy tanévben egy tanuló egy alkalommal módosíthatja a szabadon választott tantárgyait! Intézményünkben ez intézményvezetői engedéllyel, szeptember 27-ig lehetséges. Különleges esetben, ettől eltérő időpontban, az intézményvezető adhat engedélyt a módosításra.

Ehhez az intézményvezetőnek címzett, a szülő és a tanuló által aláírt kérelmet kell benyújtania. (Lásd. A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium Házirendje, 3. sz. melléklet 47. oldal)

A szeptember 27. utáni váltás feltétele lehet sikeres különbözeti vizsga letétele a fogadó csoportban addig feldolgozott tananyagból. A tanuló a fogadó csoportba csak azután léphet át, hogy a különbözeti vizsgán sikeresen túljutott.

Amennyiben a váltás komoly akadályokba ütközik (pl. a csoport létszáma a minimális létszám alá csökkenne, vagy az illető egy túl nagy létszámú csoporthoz szeretne csatlakozni), a váltási kérelme elutasításra kerül.

Azok a tanulók, akik a május 20-i határidőt bármilyen okból elmulasztották, kötelesek a következő tanév szeptember 27-ig kérelmet benyújtani. Ebben az időszakban kell kérvényezni a fakultációválasztást az évismétlő tanulóknak is. Mindkét kérelem módosításnak minősül, így az adott tanévben további módosításra a tanulónak már nincs lehetősége.

A tanuló a szabadon választott tantárgyat csak az intézményvezetői határozatban feltüntetett időponttól változtathatja meg.

  1. Mentesítés egyik vagy mindkét fakultációs tantárgy tanulása alól

Aki előrehozott érettségi vizsgát tesz, az adott tantárgy fakultációs foglalkozása alól automatikusan mentesül, de a csoportból való kilépési szándékát ebben az esetben is írásban kérvényezni kell az intézményvezetőnél.

  • A továbbtanulás és az érettségi kapcsolata a szabadon választható tantárgyakkal

A József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium gimnáziumi képzésében részt vevő diákjai az érettségi után nagyrészt felsőfokú oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Ehhez fel kell készülni a felsőfokú tanulmányokra és sikeres érettségi vizsgát kell tenni. Ahhoz, hogy valaki a felsőoktatásban is megállja a helyét, messze többet kell tudnia bizonyos tantárgyakból, mint amennyit egy átlagos érettségizett tud.

Érettségizni legalább 5 tantárgyból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, egy élő idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgy) kell. Az érettségi vizsgát közép- és emelt szinten lehet letenni. Az emelt szintű érettségi vizsgán nagyobb lexikális tudásra, az összefüggések mélyebb ismeretére van szükség, ugyanakkor a felvételi pontszámítása során többletpontokkal honorálják.

A felvételi pontszámítás módja

(A jelenleg ismert szabályok leglényegesebb információi)

A felvételi összpontszámot a középiskolai tanulmányi eredmények és az érettségi alapján, 400+100 pontos pontszámítási rendszerben számítják.[7] Egyes intézmények alkalmassági vizsgát is előírnak.[8]

A felvételi összpontszámot a tanulmányi pontok (max. 200 pont), az érettségi pontok (max. 200 pont), valamint a többletpontok (max. 100 pont) adják.

A tanulmányi pontok a matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, egy élő idegen nyelv és egy vagy két természettudományos (biológia, kémia, fizika vagy földrajz) tantárgy utolsó két év végi vagy két különböző természettudományos tantárgy utolsó évi osztályzatának összege kettővel megszorozva[9] – maximum 100 pont, valamint az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének az átlaga – maximum 100 pont.

Az érettségi pontok a felsőoktatási intézmény által kötelezően előírt két érettségi vizsgatárgy (tárgyanként max. 100-100 pont) százalékos eredménye.[10]

Többletpontok kaphatók pl. emelt szintű érettségi vizsgáért (ha az adott tantárgyat a felsőoktatási intézmény érettségi pontot adó tárgyként jelölte meg), nyelvvizsgáért, tanulmányi- és sporteredményekért stb.[11] Egyes szakok államilag finanszírozott helyeire lehetetlen (!) bejutni többletpontok nélkül.


[1] Az iskolánkba járó valamennyi tanuló esetén a szülővel (gondviselővel) együtt.

[2] A kötelező minimális óraszámokat (11. és 12. évfolyamon 35-35 óra) az 51/2012-es EMMI rendelet szabályozza. Intézményünkben ennek része a szabadon tervezhető órakeret, ezért a szabadon választható tantárgy felvétele mindenkinek kötelező.

[3] Kivétel a kötelező érettségi tantárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, egy élő idegen nyelv: angol) meghirdetett emelt szintű fakultáció. Intézményvezetői engedéllyel a szabadon választott tantárgy alacsonyabb létszámmal is elindulhat.

[4] A tantárgyak az intézmény lehetőségeinek megfelelően változhatnak.

[5] A jelentkezés folyamata a 2020/21-as tanévben – 2020. május 20-án – lezárult. A tudnivalók a 2021/22-es tanévre vonatkoznak.

[6] Kivételt képeznek a 8. lábjegyzetben megjelölt esetek.

[7] Ez alól kivételt képeznek a művészeti iskolák. A felvételi összpontszámot – amennyiben az a jelentkezőnek kedvezőbb – az érettségi pontok kétszerezésével, a többletpontok hozzáadásával is számítják.

[8] Az alkalmassági vizsga eredménytelensége esetén a jelentkező számára nem számítható felvételi összpontszám.

[9] A természettudományos tantárgyra speciális szabályok is vonatkoznak.

[10] A két tantárgy a választott szaktól, illetve szakcsoporttól függ. (Pl. orvosi egyetemen biológia-kémia, vagy biológia-fizika.) A felsőoktatási intézmény előírhatja az emelt szintű érettségit is. Részletesen lásd: www.felvi.hu.

[11] Részletesen lásd: www.felvi.hu.